Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach.

Data publikacji strony: 2013-11-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-06. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Frączkowska, sekretariat@kurowice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 00 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony intern etowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Dostępność architektoniczna

Dojazd do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach, Kurowice, ul. Szkolna 1 W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek prywatnych przewoźników: Jauar, Kasz-Bus. W rozkładzie jazdy busów nie ma informacji na temat dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się w bramie łączącej ul. Szkolną z budynkami znajdującymi się wewnątrz kwartału. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku na ul. Szkolnej znajduje się miejsce parkingowe ogólnodostępne.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy szkoły. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia

Szkoła w pełni nie jest dostosowana do samodzielnego poruszania się osoby niepełnosprawnej.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną na adres sekretariat@kurowice.edu.pl lub faksem na numer 42 / 214 00 84 albo poprzez dostarczenie formularza do sekretariatu szkoły (Kurowice, ul. Szkolna 1, pok. 33) lub wypełnienie go na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wejścia do budynku są odpowiednio szerokie. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych z dwustronną poręczą. Wewnątrz budynku nie ma pochylni. Schody z poręczą odpowiednio zabezpieczone. Brak sygnalizacji dźwiękowej. W odległości 20 m. od wejścia do szkoły jest parking ogólnodostępny. Szkoła nie posiada windy, podnośnika. Nie jest wyposażona w schodołazy. Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku są tablice informacyjne z odpowiednią czcionką bez napisów w alfabecie Breilla. Szkoła zapewnia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych w parterowej części budynku. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach zapewnia możliwość skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w dowolnej, wybranej przez siebie formie komunikowania się, funkcjonującej w szkole, co najmniej na 7 dni robocze przed planowaną wizytą. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia szkoła zawiadamia osobę uprawnioną o tym fakcie wraz z uzasadnieniem, wyznacza możliwy inny termin realizacji świadczenia lub inną formę realizacji uprawnień. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach dołoży wszelkich starań, aby wizyta w naszej jednostce osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przebiegła w życzliwej atmosferze i wiązała się z profesjonalnym załatwieniem sprawy.